Общи условия за ползване

последна промяна: 20/11/2020

Препоръчваме ви внимателно да прочетете настоящите Общи Условия, нашата Политика за поверителност и Политика за управление на бисквитки (съвместно наричани „Политики за защита на данните“), преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия и нашите „Политики за защита на данните“. Ако не сте съгласни с условията и с Политиките за защита на данните, не използвайте този уебсайт.

Тези условия могат да бъдат изменяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, понеже
условията към момента на използване на уебсайта или на сключване на съответния договор (както са определени по-нататък) са условията, които се прилагат. Ако имате някакви въпроси относно настоящите Общи условия или нашата Политика за поверителност и Политика за управление на бисквитки, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://frichicfactory.com/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от “3Д ФИЛЛ” ООД и е достъпен в цял свят. 

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на:  sales@frichicfactory.com.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между “3Д ФИЛЛ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203944195, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Георги Кондолов 25, ет. 4, ап. 12, телефон: +359 887 362 775, електронна поща: sales@frichicfactory.com и интернет страница: https://frichicfactory.com/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

2.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е “3Д ФИЛЛ” ООД.

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта https://frichicfactory.com/;

– лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика;

– лицето, което се е абонирало да получава бюлетин.

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

3.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;
 • Начин за поръчка на стоки;
 • Цени и начин на плащане;
 • Отказ от поръчка;
 • Доставка;
 • Отказ на доставка. Рекламации;
 • Връщане на стока;
 • Възстановяване на заплатена сума;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

4.1 ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: “3Д ФИЛЛ” ООД.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Георги Кондолов 25, ет. 4, ап. 12.
 3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 887 362 775, електронна поща: sales@frichicfactory.com.
 4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

“3Д ФИЛЛ” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203944195.

4.2 ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.З, 4 и 6,

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://frichicfactory.com/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

5.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

5.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

6.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин за продажба на 3Д принтирани формички и резци. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

6.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

6.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Информация относно Доставчика;
 • Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

6.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
 • да регистрират потребителски профил;
 • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика;
 • да публикуват коментари относно закупени стоки;
 • да получават информация за нови стоки, които се предлагат от Доствчика.

6.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

6.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

7.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

7.2 Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлагана в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутон „Моят профил“ намиращ се горе вдясни и да попълни вярно регистрационен формуляр с наименование „Регистриране“, в който следва да бъдат въведени парола, име и фамилия и адрес на електорнна поща.

7.3 След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Регистриране“. Ползвателят има възможност, ако желае, да маркира поле, че е съгласен да получава мейли със специални промоции. Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

7.4 Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща или потребителско име и парола. След като Ползвателят регистрира потребителски профил, Ползвателят има възможност за достъп до потребителския профил, както и да въвежда адрес и телефон, които да бъдат запаметени в регистрирания потребителски профил, а също така и да извършва промени в данните.

7.5 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

7.6 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

7.7 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова  преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

7.8 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, то поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

VIII. ПОРЪЧКА

8.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

8.2 Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил.  

8.3 Поръчки от Ползвател с регистриран потребителски профил: За да направи поръчка от електронния магазин, Ползвателят, който има регистриран потребителски профил, е необходимо да влезе в потребителския си профил, да изберат стока, която желае да закупи, да избере размер (височина) и да натисна върху бутона „Купи“ – това ще добави съответния продукт към кошницата на Ползвателя. За да види всички стоки, които е добавил в кошницата си, Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Поръчай“ или „Преглед на количката“. Така Ползвателят ще бъде препратен към нова страница, в чиято дясната част ще му се покажат количеството продукти и общата им цена с включена доставка (цената на доставката ще се покаже след като се посочи адреса за доставка), а вляво ще има формуляр за доставка, който автоматично ще бъде попълнен с вече въведените данни от Ползвателя при регистрацията на потребителски профил. За да завърши поръчката, Ползвателят трябва да избере метода на доставка (до офис на куриерска фирма или до друг адрес, посочен от Ползвателя), да отбележи опцията „Прочетох и приемам общите условия“ и да натисне върху бутона „Изпрати поръчка“. Заплащането на сумата е възможно единствено чрез наложен платеж.

8.4 Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

8.5 Поръчки от Ползвател, който няма регистриран потребителски профил: За да направи поръчка от електронния магазин, Ползвателят, който няма регистриран потребителски профил е необходимо директно да избера стока, която желае да закупи от електронния магазин, да натисне върху бутона „Купи“ – това ще добави съответния продукт към кошницата на Ползвателя. За да види всички стоки, които е добавил в кошницата си, Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Поръчай“ или „Преглед на количката“. Така, Ползвателят ще бъде препратен към нова страница, в чиято дясната част ще му се покажат количеството продукти и общата им цена с включена доставка (цената на доставката ще се покаже след като се посочи адреса за доставка), а вляво ще има формуляр за доставка. Формулярът следва да се попълни ръчно от Ползвателя и ако Ползвателят желае да регистрира свой потребителски профил с въведените от него във формуляра данни, то той следва да отбележи опцията „Регистриране на профил в сайта?“. Ако не желае да създаде свой потребителки профил, то Ползвателят трябва да остави тази опция неотбелязана. За да завърши поръчката, Ползвателят трябва да избере метода на доставка (до офис на куриерска фирма или до друг адрес, посочен от Ползвателя), да отбележи опцията „Прочетох и приемам общите условия“ и  да натисне върху бутона „Изпрати поръчка“. Заплащането на сумата е възможно единствено чрез наложен платеж.

8.6 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока, размер и количество. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

8.7 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателя за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 36 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

8.8 Индивидуални поръчки по спецификации зададени от Ползвателя: Ползвателят има право да направи индивидуална поръчка, при която стоките ще бъдат изработени според предварително зададени параметри от Ползвателя. За тази цел, Ползвателят трябва да се свърже с Доставчика посредством попълване на контактната форма на Уеб-сайта намираща се на https://frichicfactory.com/contact/. За да направи индивидуална поръчка на наличните стоки по свой рамер или да заяви стока по свой дизайн, Ползвателят трябва да отправи запитване към Доставчика като попълни следните данни в контактната форма, а именно:  име, адрес на електронна поща, телефонен номер (незадължително) и да обясни спецификата (това може да стане като я опише писмено или приложи снимков материал, графичен файл или по друг подходящ начин). След като получи поръчката, Доставчикът потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на и-мейл до Ползвателя, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за поръчката. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

IX. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9.1 Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

9.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени единствено чрез наложен платеж.

9.3 При извършване на плащане чрез наложен платеж Ползвателят заплаща цената на поръчаната стока в момента на доставката от куриер.

9.4 Доставчикът предоставя и кодове за отстъпка, които служат за намаление на цената на предлаганите стоки и тези кодове за отстъпка се предоставят:

 • в рамките на определени кампании или в определен период от време;
 • на клиенти, които поради една или друга причина трябва да бъдат компенсирани от Доставчика;
 • на лоялни клиенти.

Кодовете за отстъпка имат определен срок на валидност и условия за ползване, като тази информация е oбиĸнoвeнo oпиcaна нa мяcтoтo, ĸъдeтo e пyблиĸyвaн cъoтвeтният ĸoд – бюлетин, имейл, публикация в социалните мрежи. Тази информация се отнася включително, но не само до: брой използвания; срок на валидност; минимална сума на поръчката (без цената за доставка); максимална сума на поръчката (без цената за доставка); комбинация с други промоции; валидност за определен клиент; валидност за определени продукти.

Кодовете за отстъпка не може да се прилагат със задна дата или за вече направени поръчки. Доставчикът си запазва правото да прекратява валидността на кодовете за отстъпка по всяко време.

За да се активира кодът за отстъпка, в страницата на кошницата Ползвателят трябва да въведе кода в полето „Код за отстъпка“ и да натисне бутона „Прилагане на промо код“. При завършване на поръчката в полето „Имате промо код?“, Ползвателят трябва да кнатисне „Кликнете тук за да въведете кода“, да въведе кода в полето „Код за отстъпка“ и да натисне бутона „Прилагане на промо код“. За всяка пopъчĸa мoжe дa се пoлзвa caмo eдин код за отстъпка.

X. ДОСТАВКА

10.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка. Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки единствено в територията на Република България. Цената за доставка за стоки изпратени в Република България се  изчислява спрямо тарифите на куриерска фирма Еконт, като цената на доставката започва от 3.60 лв. и зависи от обема и теглото на пратката, сумата на наложения платеж, както и от начина на доставка (до адрес или офис). Цената се изчислява според тарифите на Eконт и се визуализира и потвърждава, при завършване на поръчката.

10.2 Поръчаните стоки се изпращат и доставят на Ползвателя в рамките на 3 работни дни, считано от приемане на поръчката. Доставки до адрес се извършват в дните от понеделник до петък, а до офис на куриерска фирма в дните от понеделник до събота. В неделя и на официални празници доставки не се извършват.

10.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация по и-мейл за изпращането на стоките  в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация.

10.4 Ако поръчаната от Ползвателя стока не е налична или има проблеми с материала за изработка или проблеми с изработката по дизайн на Ползвателя, срокът за обработване и доставка на поръчката може да бъде удължен. Доставчикът се задължава да уведоми в най-кратък срок Ползвателя, а Ползвателят от своя страна може да откаже поръчката или да се съгласи с новия срок на изпълнение. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

10.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят изисква от Доставчика доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Ползвателят има право да развали договора.

10.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от десет дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като ще уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.

10.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки Ползвателят получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на Ползвателя), касова бележка и товарителница. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че Ползвателят не отговаря на позвъняването по телефона когато Ползвателят не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който Ползвателят следва да позвъни в срок от 3 работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че Ползвателят не позвъни на посочения в известието телефон в срок от 3 работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

11.1 Рекламации на доставена стока се приема в следните случаи, а именно:

 • Доставената стока не отговаря на приложеното към Уеб сайта изображение и описание;
 • Доставената стока е различена от поръчаната;
 • Доставената стока е фабрично повредена;

11.2 Ако доставената стока не отговаря на описанието и изображението, приложени на уеб сайта или доставената стока е различна от поръчаната, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика в рамките на същия ден, в който е извършена доставката. Ползвателят има право да избере една от следните опции:

 • поръчаната стока да бъде заменена с такава отговаряща на изображението и описанието;
 • да получи еднократен кредит/ваучер за стойността на стоката, който кредит/ваучер да използва при следваща поръчка;
 • да му бъде възстановена заплатената сума за доставената стока. Възстановяването на заплатената сума става по банков път на сметка, посочена от Ползвателя.

Всички разходи, свързани с връщането и подмяната са за сметка на Доставчика.

11.3 Ако доставената стока e фабрично повредена, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика в рамките на същия ден, в който е извършена доставката. Kъм уведомлението Ползвателят трябва да приложи и снимков материал, на който ясно да се вижда повредената част. Ползвателят има право да избере една от следните опции:

 • поръчаната стока с фабричен дефект да бъде заменена с такава без дефект;
 • да получи еднократен кредит/ваучер за стойността на стоката, който кредит/ваучер да използва при следваща поръчка;
 • да му бъде възстановена заплатената сума за доставената стока. Възстановяването на заплатената сума става по банков път на сметка, посочена от Ползвателя.

Продукти, които са с констатиран фабричен дефект на подлежат на връщане от Ползвателя. Всички разходи, свързани с изпращането на правилната стока са за сметка на Доставчика.

XII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

12.1 Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя. Съгласно чл.57, т.3 от Закона за защита на потребителите разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Следователно, Ползвателят не може да упражни правото си на отказ относно стоки изработени по индивидуална поръчка на Ползвателя.

12.2 Ползвателят е дължен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

12.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

12.4 В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в предоставения 14-дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка, тъй като в противен случай няма да бъдат приети.

12.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес:  гр. Пловдив, п.к. 4000 до офис ЕКОНТ Панаира.

12.6 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, а именно:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До 3Д ФИЛЛ ООД
гр. Пловдив, ул. Георги Кондолов 25
ЕИК 203944195

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните услуги/стоки:

………………………………………………………………………………………
(описание на услугата/продукта)

 

Услугата/Стоката е поръчана на ………………….

Услугата/Стоката е получена на …………………. (посочва се датата на получаване от потребителя),

чрез куриерска фирма ……………………….

………………………………………………………………………..

(Име на потребителя)

Гр./с………………………

(Адрес на потребителя)

………………………

(Дата)

………………………

(Подпис на потребителя)

 С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че:

 1. Правото ми да подам настоящето се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата на доставка на стоката;
 2. Съм длъжен да изпратя придружаващите стоки обратно, чрез куриерска фирма ЕКОНТ:
  3Д ФИЛЛ ООД
  телефон 0887 362775
  Пловдив 4000
  до офис ЕКОНТ Панаира

  не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Доставчика за решението си да се откажа от договора;

 3. Стоката трябва да бъде придружена от разписка за ППП и/или фактура.
 4. Доставчикът има право да отложи възстановяването на направените от мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;
 5. Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да установя естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

………………………………………………………………………..

(Име на потребителя)

Гр./с………………………

(Адрес на потребителя)

………………………

(Дата)

………………………

(Подпис на потребителя)

 

12.7 След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно чл.11.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр или заедно със стоката на посочения в чл.11.5 адрес или на  sales@frichicfactory.com.

12.8 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

XIII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

13.1 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на стоките, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът има право да отложи възcтaнoвявaнeтo нa заплатената сума дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe бъдат пpeдcтaвени дoĸaзaтeлcтвa на Доставчика, чe cтоките са изпратени обратно, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo. Доставчикът има право да намали размера на върнатата сума спрямо нанесените щети на върнатата стока.

13.2 Сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

13.3 Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, пандемии, стачки, бунтове, безредици и др.

14.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

15.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

15.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

15.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

15.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока.

15.5 Ползвателят има право да получава информация за нови стоки, които се предлагат от Доствчика.

15.6 Ползвателят има право да публикува коментари относно закупени стоки.

15.7 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.

15.8 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.

15.9 Ползвателят се задължава в 7-дневен срок да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.

15.10 Ползвателят няма право да пулбикува съдържание, което нарушава права на интелектулната собственост на Доставчика или трети лица.

15.11 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.

15.12 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което е в нарушение на законовите разпоредби.

15.13 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

15.14 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

15.15 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

15.16 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

15.17 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

15.18 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

15.19 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

15.20 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща/ потребителското си име и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

15.21 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.

15.22 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

15.23 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

15.24 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

16.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

16.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.

16.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

16.4 Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.

16.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.

16.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

16.7 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:

 • при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
 • по всяко време, след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
 • в други случаи по преценка на Доставчика, след предварително предизвестие.

16.8 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:

 • Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;
 • При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
 • При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
 • При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.

16.9 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.        

16.10 Доставчикът след получаване на поръчката се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока.

XVII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

XVIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

18.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

18.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

18.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

18.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

18.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

18.6 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикуванo на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.

18.7 Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

18.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XIX. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

19.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

19.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

19.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

19.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

19.5 Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комизията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

XX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

20.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон и „Pinterest” бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XXI. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

21.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който и-мейл адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XXII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

22.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, снимки, както и всяка информация, която е качена на сайта, е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

22.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

22.3 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

22.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

22.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

22.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

22.7 Ползвател, който публикува коментари относно закупени стоки в рамките на уеб сайта предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и разпространение в Интернет на тези коментари от Ползвателя на територията на целия свят.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

23.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

23.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

23.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

23.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

23.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 00359 887 362 775 или на sales@frichicfactory.com.

последна промяна: 20/11/2020

Препоръчваме ви внимателно да прочетете настоящите Общи Условия, нашата Политика за поверителност и Политика за управление на бисквитки (съвместно наричани „Политики за защита на данните“), преди да използвате този уебсайт. Когато използвате този уебсайт или поръчвате чрез него, сте обвързани с тези условия и нашите „Политики за защита на данните“. Ако не сте съгласни с условията и с Политиките за защита на данните, не използвайте този уебсайт.

Тези условия могат да бъдат изменяни. Ваша отговорност е да ги прочитате периодично, понеже
условията към момента на използване на уебсайта или на сключване на съответния договор (както са определени по-нататък) са условията, които се прилагат. Ако имате някакви въпроси относно настоящите Общи условия или нашата Политика за поверителност и Политика за управление на бисквитки, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://frichicfactory.com/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който е собственост и се управлява от “3Д ФИЛЛ” ООД и е достъпен в цял свят. 

Използвайки тази интернет страница вие гарантирате, че сте навършили 18 години и се съгласявате с настоящите общи условия за ползване на уеб сайта. Моля да прочетете тези общи условия внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси, моля да се свържете с нас на:  sales@frichicfactory.com.

Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите общи условия вие не трябва да използвате този уеб сайт.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между “3Д ФИЛЛ” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203944195, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Георги Кондолов 25, ет. 4, ап. 12, телефон: +359 887 362 775, електронна поща: sales@frichicfactory.com и интернет страница: https://frichicfactory.com/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

2.2 Тези Общи условия влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите Общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

3.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е “3Д ФИЛЛ” ООД.

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта https://frichicfactory.com/;

– лицето, което е закупило стока от електронния магазин на Доставчика;

– лицето, което се е абонирало да получава бюлетин.

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

3.2 Настоящите Общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

 • Идентификацията на Доставчика;
 • Предмета на Общите условия;
 • Характеристиките на уеб сайта;
 • Условията, при които се извършва регистрация на потребителски профил на уеб сайта;
 • Начин за поръчка на стоки;
 • Цени и начин на плащане;
 • Отказ от поръчка;
 • Доставка;
 • Отказ на доставка. Рекламации;
 • Връщане на стока;
 • Възстановяване на заплатена сума;
 • Форсмажорни обстоятелства;
 • Права и задължения на Ползвателите;
 • Права и задължения на Доставчика;
 • Обработване на лични данни;
 • Освобождаване от отговорност;
 • Връзки към сайтове на трети страни;
 • Абонамент за бюлетин;
 • Права на интелектуална собственост;
 • Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

4.1 ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: “3Д ФИЛЛ” ООД.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Георги Кондолов 25, ет. 4, ап. 12.
 3. Данни за кореспонденция: телефон за контакти: +359 887 362 775, електронна поща: sales@frichicfactory.com.
 4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

“3Д ФИЛЛ” ООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203944195.

4.2 ДАННИ ЗА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.З, 4 и 6,

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

5.1 Доставчикът е създал уеб сайта https://frichicfactory.com/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите стоки.

5.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателят се задължава да използва уеб сайта съгласно условията описани в тези Общи условия.

5.3 В своята професионална дейност Доставчикът гарантира в пълна степен предвидените в закона права на Ползвателите, като допълнителен коректив на неговата дейност се явяват именно: добросъвестността, както и потребителските и търговски критерии, установени като добри практики.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

6.1 Уеб сайтът представлява електронен магазин за продажба на 3Д принтирани формички и резци. Той е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика стоки и да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да закупи някоя/и от предлаганите на уеб сайта стоки или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки.

6.2 Основните характеристики на предлаганите стоки са посочени индивидуално в съответния профил на избраната от Ползвателя стока.

6.3 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

 • Информация относно Доставчика;
 • Всички видове стоки, които Доставчикът предлага на Ползвателите;
 • Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

6.4 Предоставяни услуги

В рамките на уеб сайта Ползвателите имат възможност да използват следните услуги, а именно:

 • да разглеждат съдържанието на уеб сайта;
 • да регистрират потребителски профил;
 • да осъществяват покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки от разстояние чрез електронния магазин на доставчика;
 • да публикуват коментари относно закупени стоки;
 • да получават информация за нови стоки, които се предлагат от Доствчика.

6.5 Доставчикът предлага за продажба от разстояние посочените в електронния магазин стоки.

6.6 Доставчикът предоставя подробна информация на Ползвателите за всяка една стока предлагана за продажба в електронния магазин.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

7.1 Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

7.2 Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията дава право на Ползвателите да закупят от разстояние предлагана в електронния магазин на Доставчика стока, а също така да използват всички услуги на магазина. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутон „Моят профил“ намиращ се горе вдясни и да попълни вярно регистрационен формуляр с наименование „Регистриране“, в който следва да бъдат въведени парола, име и фамилия и адрес на електорнна поща.

7.3 След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Регистриране“. Ползвателят има възможност, ако желае, да маркира поле, че е съгласен да получава мейли със специални промоции. Ползвателят носи отговорност за опазването на паролата си, а също така и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на паролата.

7.4 Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща или потребителско име и парола. След като Ползвателят регистрира потребителски профил, Ползвателят има възможност за достъп до потребителския профил, както и да въвежда адрес и телефон, които да бъдат запаметени в регистрирания потребителски профил, а също така и да извършва промени в данните.

7.5 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

7.6 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

7.7 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че Ползвателят е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова  преценка или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

7.8 В случай на направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил и последващо заличаване на потребителския профил, то поръчката остава в сила и подлежи на изпълнение.

VIII. ПОРЪЧКА

8.1 За разглеждането на уеб сайта не е необходима регистрация. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

8.2 Ползвателите могат да закупят желана от тях стока от електронния магазин като влязат във вече регистрирания от тях потребителски профил. Освен това, стоки могат да се закупуват и без Ползвателят да е регистрирал потребителски профил.  

8.3 Поръчки от Ползвател с регистриран потребителски профил: За да направи поръчка от електронния магазин, Ползвателят, който има регистриран потребителски профил, е необходимо да влезе в потребителския си профил, да изберат стока, която желае да закупи, да избере размер (височина) и да натисна върху бутона „Купи“ – това ще добави съответния продукт към кошницата на Ползвателя. За да види всички стоки, които е добавил в кошницата си, Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Поръчай“ или „Преглед на количката“. Така Ползвателят ще бъде препратен към нова страница, в чиято дясната част ще му се покажат количеството продукти и общата им цена с включена доставка (цената на доставката ще се покаже след като се посочи адреса за доставка), а вляво ще има формуляр за доставка, който автоматично ще бъде попълнен с вече въведените данни от Ползвателя при регистрацията на потребителски профил. За да завърши поръчката, Ползвателят трябва да избере метода на доставка (до офис на куриерска фирма или до друг адрес, посочен от Ползвателя), да отбележи опцията „Прочетох и приемам общите условия“ и да натисне върху бутона „Изпрати поръчка“. Заплащането на сумата е възможно единствено чрез наложен платеж.

8.4 Предполага се, че при направена онлайн поръчка от регистриран потребителски профил, Ползвателят който я е направил е този, на чието име е регистриран съответният потребителски профил.

8.5 Поръчки от Ползвател, който няма регистриран потребителски профил: За да направи поръчка от електронния магазин, Ползвателят, който няма регистриран потребителски профил е необходимо директно да избера стока, която желае да закупи от електронния магазин, да натисне върху бутона „Купи“ – това ще добави съответния продукт към кошницата на Ползвателя. За да види всички стоки, които е добавил в кошницата си, Ползвателят трябва да натисне върху бутона „Поръчай“ или „Преглед на количката“. Така, Ползвателят ще бъде препратен към нова страница, в чиято дясната част ще му се покажат количеството продукти и общата им цена с включена доставка (цената на доставката ще се покаже след като се посочи адреса за доставка), а вляво ще има формуляр за доставка. Формулярът следва да се попълни ръчно от Ползвателя и ако Ползвателят желае да регистрира свой потребителски профил с въведените от него във формуляра данни, то той следва да отбележи опцията „Регистриране на профил в сайта?“. Ако не желае да създаде свой потребителки профил, то Ползвателят трябва да остави тази опция неотбелязана. За да завърши поръчката, Ползвателят трябва да избере метода на доставка (до офис на куриерска фирма или до друг адрес, посочен от Ползвателя), да отбележи опцията „Прочетох и приемам общите условия“ и  да натисне върху бутона „Изпрати поръчка“. Заплащането на сумата е възможно единствено чрез наложен платеж.

8.6 Доставчикът потвърждава приемането на поръчка чрез изпращане на и-мейл на посочения от Ползвателя адрес на електронна поща, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за номер на поръчката, дата и час, в които е направена поръчката, поръчаната стока, размер и количество. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

8.7 Доставчикът има право да анулира поръчки, за които има основания да смята, че съдържат некоректни данни. Доставчикът уведомява Ползвателя за липсващи данни или за некоректни данни и в случай, че в рамките на 36 часа не получи пълни или коректни данни, Доставчикът анулира поръчката поради невъзможност да бъде изпълнена.

8.8 Индивидуални поръчки по спецификации зададени от Ползвателя: Ползвателят има право да направи индивидуална поръчка, при която стоките ще бъдат изработени според предварително зададени параметри от Ползвателя. За тази цел, Ползвателят трябва да се свърже с Доставчика посредством попълване на контактната форма на Уеб-сайта намираща се на https://frichicfactory.com/contact/. За да направи индивидуална поръчка на наличните стоки по свой рамер или да заяви стока по свой дизайн, Ползвателят трябва да отправи запитване към Доставчика като попълни следните данни в контактната форма, а именно:  име, адрес на електронна поща, телефонен номер (незадължително) и да обясни спецификата (това може да стане като я опише писмено или приложи снимков материал, графичен файл или по друг подходящ начин). След като получи поръчката, Доставчикът потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на и-мейл до Ползвателя, в който се посочва, че поръчката е приета. В потвърждението изпратено по и-мейл се съдържа информация за поръчката. Изпратеното по и-мейл потвърждение на поръчка се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока от разстояние. Потвърждението изпратено от Доставчика на Ползвателя се счита, че е влязло в сила когато е било изпратено до електронния адрес посочен от Ползвателя, независимо, че изпратения и-мейл не е достигнал до Ползвателя.

IX. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

9.1 Цените на стоките предлагани за продажба в електронния магазин на Доставчика са посочени в български лева. Посочените цени са за единично количество и не включват разходите за доставка на поръчаните стоки.

9.2 Плащанията на поръчаните стоки може да бъдат направени единствено чрез наложен платеж.

9.3 При извършване на плащане чрез наложен платеж Ползвателят заплаща цената на поръчаната стока в момента на доставката от куриер.

9.4 Доставчикът предоставя и кодове за отстъпка, които служат за намаление на цената на предлаганите стоки и тези кодове за отстъпка се предоставят:

 • в рамките на определени кампании или в определен период от време;
 • на клиенти, които поради една или друга причина трябва да бъдат компенсирани от Доставчика;
 • на лоялни клиенти.

Кодовете за отстъпка имат определен срок на валидност и условия за ползване, като тази информация е oбиĸнoвeнo oпиcaна нa мяcтoтo, ĸъдeтo e пyблиĸyвaн cъoтвeтният ĸoд – бюлетин, имейл, публикация в социалните мрежи. Тази информация се отнася включително, но не само до: брой използвания; срок на валидност; минимална сума на поръчката (без цената за доставка); максимална сума на поръчката (без цената за доставка); комбинация с други промоции; валидност за определен клиент; валидност за определени продукти.

Кодовете за отстъпка не може да се прилагат със задна дата или за вече направени поръчки. Доставчикът си запазва правото да прекратява валидността на кодовете за отстъпка по всяко време.

За да се активира кодът за отстъпка, в страницата на кошницата Ползвателят трябва да въведе кода в полето „Код за отстъпка“ и да натисне бутона „Прилагане на промо код“. При завършване на поръчката в полето „Имате промо код?“, Ползвателят трябва да кнатисне „Кликнете тук за да въведете кода“, да въведе кода в полето „Код за отстъпка“ и да натисне бутона „Прилагане на промо код“. За всяка пopъчĸa мoжe дa се пoлзвa caмo eдин код за отстъпка.

X. ДОСТАВКА

10.1 Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя стоки на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът може да достави поръчаните от Ползвателя стоки и до офис на куриерската фирма, в случай, че Ползвателят е избрал този метод на доставка. Доставчикът извършва доставки на поръчаните стоки единствено в територията на Република България. Цената за доставка за стоки изпратени в Република България се  изчислява спрямо тарифите на куриерска фирма Еконт, като цената на доставката започва от 3.60 лв. и зависи от обема и теглото на пратката, сумата на наложения платеж, както и от начина на доставка (до адрес или офис). Цената се изчислява според тарифите на Eконт и се визуализира и потвърждава, при завършване на поръчката.

10.2 Поръчаните стоки се изпращат и доставят на Ползвателя в рамките на 3 работни дни, считано от приемане на поръчката. Доставки до адрес се извършват в дните от понеделник до петък, а до офис на куриерска фирма в дните от понеделник до събота. В неделя и на официални празници доставки не се извършват.

10.3 Доставчикът предоставя на Ползвателя информация по и-мейл за изпращането на стоките и за движението на доставката (номер на товарителница и връзка за проследяване на пратката) в деня, в който стоките са предадени на куриерската организация.

10.4 Ако поръчаната от Ползвателя стока не е налична или има проблеми с материала за изработка или проблеми с изработката по дизайн на Ползвателя, срокът за обработване и доставка на поръчката може да бъде удължен. Доставчикът се задължава да уведоми в най-кратък срок Ползвателя, а Ползвателят от своя страна може да откаже поръчката или да се съгласи с новия срок на изпълнение. Доставчикът не носи отговорност при изчерпване на количествата на дадена стока.

10.5 В случай, че са изминали повече от 30 дни от сключването на договора и стоката не е била доставена, Ползвателят изисква от Доставчика доставката и предаването на стоката да бъде извършена в допълнително определен срок в зависимост от обстоятелствата. Ако Доставчикът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, Ползвателят има право да развали договора.

10.6 Поръчки, които са изпратени до офис на куриерската фирма, ще бъдат задържани в офиса на куриера за не повече от десет дни. След изтичане на този срок Доставчикът има право да анулира поръчката като ще уведоми Ползвателя за това в седемдневен срок.

10.7 За поръчки направени до адрес, стоките се предават на Ползвателя срещу подпис, с който се удостоверява, че стоките са получени. Заедно с поръчаните стоки Ползвателят получава и следните документи, а именно: оригинална фактура (при изрично желание на Ползвателя), касова бележка и товарителница. В случай, че стоката не може да бъде връчена лично на Ползвателя, Доставчикът се свързва с Ползвателя по телефон и стоката се връчва на лица, които са посочени от Ползвателя, като се посочва името на лицето, което е получило доставката и връзката му с Ползвателя. В случай, че стоката не може да бъде доставена при първото посещение не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че Ползвателят не отговаря на позвъняването по телефона когато Ползвателят не е открит на адреса), лицето, което извършва доставката оставя писмено известие, в което се съдържа телефон за връзка, на който Ползвателят следва да позвъни в срок от 3 работни дни, за да бъде уговорена нова дата за доставка. В случай, че Ползвателят не позвъни на посочения в известието телефон в срок от 3 работни дни, то стоката се оставя в най-близкия офис на куриера, като стоката ще остане в офиса на куриера за период от десет дни, след което поръчката ще се счита за анулирана, а стоката ще бъде върната на Доставчика. Доставчикът уведомява Ползвателя за това в седемдневен срок.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

11.1 Рекламации на доставена стока се приема в следните случаи, а именно:

 • Доставената стока не отговаря на приложеното към Уеб сайта изображение и описание;
 • Доставената стока е различена от поръчаната;
 • Доставената стока е фабрично повредена;

11.2 Ако доставената стока не отговаря на описанието и изображението, приложени на уеб сайта или доставената стока е различна от поръчаната, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика в рамките на същия ден, в който е извършена доставката. Ползвателят има право да избере една от следните опции:

 • поръчаната стока да бъде заменена с такава отговаряща на изображението и описанието;
 • да получи еднократен кредит/ваучер за стойността на стоката, който кредит/ваучер да използва при следваща поръчка;
 • да му бъде възстановена заплатената сума за доставената стока. Възстановяването на заплатената сума става по банков път на сметка, посочена от Ползвателя.

Всички разходи, свързани с връщането и подмяната са за сметка на Доставчика.

11.3 Ако доставената стока e фабрично повредена, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика в рамките на същия ден, в който е извършена доставката. Kъм уведомлението Ползвателят трябва да приложи и снимков материал, на който ясно да се вижда повредената част. Ползвателят има право да избере една от следните опции:

 • поръчаната стока с фабричен дефект да бъде заменена с такава без дефект;
 • да получи еднократен кредит/ваучер за стойността на стоката, който кредит/ваучер да използва при следваща поръчка;
 • да му бъде възстановена заплатената сума за доставената стока. Възстановяването на заплатената сума става по банков път на сметка, посочена от Ползвателя.

Продукти, които са с констатиран фабричен дефект на подлежат на връщане от Ползвателя. Всички разходи, свързани с изпращането на правилната стока са за сметка на Доставчика.

XII. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

12.1 Съгласно чл. 50, т.1 от Закона за защита на потребителите Ползвателят, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за Доставчика начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Ползвателя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя. Съгласно чл.57, т.3 от Закона за защита на потребителите разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания. Следователно, Ползвателят не може да упражни правото си на отказ относно стоки изработени по индивидуална поръчка на Ползвателя.

12.2 Ползвателят е дължен да върне нежеланите от него стоки в състоянието, в което са се намирали към момента на доставката. Доставчикът няма да приема обратно стоки, които са били поправяни или повредени, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, както и със следи от удари, засягащи вътрешната и външната цялост на дадената стока. Доставчикът няма да приема и стока, която не е придружена от всички аксесоари, с които стоката е била доставена.

12.3 Ползвателят е длъжен да върне закупените от него стоки задължително в оригиналната опаковка, която да е придружена от непокътнатите етикети, оригиналната гаранция, в случай, че е била издадена такава, както и от всички документи с които е доставена въпросната стока.

12.4 В случай, че Ползвателят е закупил повече от една еднаква стока и желае да ги върне на Доставчика в предоставения 14-дневен срок, то е задължително само един от тези продукти да е бил отварян. Останалите трябва да бъдат със запечатана опаковка, тъй като в противен случай няма да бъдат приети.

12.5 Връщането на стоки от Ползвателя става чрез изпращане на стоката, с куриер, на адрес:  гр. Пловдив, п.к. 4000 до офис ЕКОНТ Панаира.

12.6 За да върне стока/стоки на Доставчика, Ползвателят трябва да попълни следния стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ, а именно:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До 3Д ФИЛЛ ООД
гр. Пловдив, ул. Георги Кондолов 25
ЕИК 203944195

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните услуги/стоки:

………………………………………………………………………………………
(описание на услугата/продукта)

 

Услугата/Стоката е поръчана на ………………….

Услугата/Стоката е получена на …………………. (посочва се датата на получаване от потребителя),

чрез куриерска фирма ……………………….

………………………………………………………………………..

(Име на потребителя)

Гр./с………………………

(Адрес на потребителя)

………………………

(Дата)

………………………

(Подпис на потребителя)

 С подаване на настоящето декларирам, че съм наясно, че:

 1. Правото ми да подам настоящето се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата на доставка на стоката;
 2. Съм длъжен да изпратя придружаващите стоки обратно, чрез куриерска фирма ЕКОНТ:
  3Д ФИЛЛ ООД
  телефон 0887 362775
  Пловдив 4000
  до офис ЕКОНТ Панаира

  не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Доставчика за решението си да се откажа от договора;
 3. Стоката трябва да бъде придружена от разписка за ППП и/или фактура.
 4. Доставчикът има право да отложи възстановяването на направените от мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано;
 5. Нося отговорност само за намалената стойност на стоката/ите, причинена от изпробването и/им, различно от необходимото, за да установя естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

………………………………………………………………………..

(Име на потребителя)

Гр./с………………………

(Адрес на потребителя)

………………………

(Дата)

………………………

(Подпис на потребителя)

 

12.7 След като попълни този формуляр и се увери, че стоката/стоките, които Ползвателят желае да върне отговарят на условията за връщане съгласно чл.11.2 от настоящите Общи условия, то Ползвателят трябва да изпрати изготвения формуляр или заедно със стоката на посочения в чл.11.5 адрес или на  sales@frichicfactory.com.

12.8 Връщането на стоките е изцяло отговорност на Ползвателя, съответно и рискът от повреждане или загуба е за сметка на Ползвателя, до момента, в който нежеланата от Ползвателя стока пристигне при Доставчика. Всички разходи по повод на връщането на стоките са за сметка на Ползвателя.

XIII. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНА СУМА

13.1 В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на стоките, Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Ползвателя да се откаже от договора. Доставчикът има право да отложи възcтaнoвявaнeтo нa заплатената сума дo пoлyчaвaнe нa cтoĸитe oбpaтнo или дoĸaтo нe бъдат пpeдcтaвени дoĸaзaтeлcтвa на Доставчика, чe cтоките са изпратени обратно, в зaвиcимocт oт тoвa, ĸoe oт двeтe cъбития e нacтъпилo пo-paнo. Доставчикът има право да намали размера на върнатата сума спрямо нанесените щети на върнатата стока.

13.2 Сумата ще бъде заплатена по посочена от Ползвателя лична банкова сметка. Доставчикът не носи отговорност за грешно посочена банкова сметка от Ползвателя.

13.3 Доставчикът уведомява Ползвателя по и-мейл за извършеното възстановяване на заплатената сума.

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на стока, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, пандемии, стачки, бунтове, безредици и др.

14.2 В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

15.1 Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

15.2 Ползвателят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.

15.3 Ползвателят има право да  осъществява контакт с Доставчика на настоящия уеб сайт.

15.4 Ползвателят има право да закупи предлагана от Доставчика стока.

15.5 Ползвателят има право да получава информация за нови стоки, които се предлагат от Доствчика.

15.6 Ползвателят има право да публикува коментари относно закупени стоки.

15.7 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.

15.8 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.

15.9 Ползвателят се задължава в 7-дневен срок да актуализира информацията в регистрирания си профил в случай на промяна.

15.10 Ползвателят няма право да пулбикува съдържание, което нарушава права на интелектулната собственост на Доставчика или трети лица.

15.11 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.

15.12 Ползвателят няма право да публикува съдържание, което е в нарушение на законовите разпоредби.

15.13 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

15.14 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

15.15 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

15.16 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

15.17 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

15.18 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

15.19 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

15.20 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща/ потребителското си име и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

15.21 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.

15.22 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

15.23 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

15.24 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

XVI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

16.1 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

16.2 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва стоки и/или услуги в уеб сайта.

16.3 Доставчикът има право по всяко време да прави промени в описанието и цените на предлаганите за продажба стоки в електронния магазин.

16.4 Доставчикът има право да отменя непотвърдени поръчки.

16.5 Доставчикът има право да премахва неактивни профили.

16.6 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател.

16.7 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:

 • при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
 • по всяко време, след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
 • в други случаи по преценка на Доставчика, след предварително предизвестие.

16.8 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:

 • Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
 • Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика;
 • При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
 • При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
 • При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.

16.9 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.        

16.10 Доставчикът след получаване на поръчката се задължава да изпрати поръчаната от Ползвателя стока.

XVII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на Ползвателите като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните им данни срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта на Доставчика.

XVIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

18.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

18.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

18.3 Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

18.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия.  Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

18.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

18.6 Доставчикът не гарантира, че съдържанието публикуванo на уеб сайта ще отговаря на очакванията на Ползвателите.

18.7 Доставчикът не носи отговорност в случай, че поръчаната от Ползвателя стока не е налична или количествата на дадена стока са изчерпани.

18.8 Изображенията, които са публикувани в уеб сайта са с високо качество, с цел Ползвателите да придобият максимално точна представа относно вида и качеството на стоките. Въпреки това, е напълно възможно да има разминаване между действителните цветове и тези показани на монитора на отделния Ползвател, което зависи от вида на монитора и компютърната конфигурация на Ползвателя, а също така и зрителните му възприятия и Доставчикът се освобождава от отговорност, че показаните на монитора цветове отговарят на действителните.

XIX. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

19.1 Доставчикът се придържа към възможно най-високите стандарти за обслужване на Ползвателите и техните интереси.

19.2 Във връзка с алинея 1 от настоящия член, възникналите спорове относно дадена онлайн покупка, ще бъдат уреждани съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове, която се намира на следната интернет страница, а именно: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

19.3 С платформата за онлайн решаване на спорове се цели да се намери решение на възникналите спорове, касаещи онлайн покупки, без да се стига до съд, като същевременно се улесни комуникацията между Доставчика и конкретния Ползвател и се спомогне за поддържане на добри взаимоотношения за в бъдеще между тях.

19.4 В платформата за онлайн решаване на спорове единствено и само независими органи ще спомагат за решаване на възникналите спорове, които органи са одобрени въз основа на стандарти за качество по отношение на достъпността, справедливостта и ефикасността.

19.5 Също така, спорът може да бъде отнесен и към помирителните комисии към Комизията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове.

XX. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

20.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“), като „Facebook” бутон и „Pinterest” бутон. Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси и/или други вредни компоненти на тези сайтове.

XXI. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

21.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който и-мейл адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика стоки. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени като изберат опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин. Ползвателят също така може да оттегли съгласието си за получаване на бюлетин по реда посочен в раздел XIV от политиката за поверителност на Доставчика. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XXII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

22.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, компютърни програми, бази данни, търговски марки, снимки, както и всяка информация, която е качена на сайта, е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството.

22.2 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на уеб сайта, навсякъде по света.

22.3 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

22.4 Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

22.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

22.6 Извличането на информация от ресурси от базата данни намираща се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

22.7 Ползвател, който публикува коментари относно закупени стоки в рамките на уеб сайта предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден лиценз за записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично представяне и разпространение в Интернет на тези коментари от Ползвателя на територията на целия свят.

XXIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

23.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

23.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

23.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде уреждан съгласно европейската платформа за онлайн решаване на спорове (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG) или от помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, които помирителни комисии се явяват орган за алтернативно решаване на спорове или от компетентния съд.

23.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

23.6 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 00359 887 362 775 или на sales@frichicfactory.com.